Oletko pohti­nut verkko­kau­pan pystyyn pistä­mistä? Onko mieles­säsi pyöri­nyt verkko­kaup­paan sovel­tuva liikei­dea? Digipore yhdessä Tampe­reen kaupun­gin työlli­syys­pal­ve­lui­den ja Gelo oy:n kanssa tarjoa­vat koulu­tuk­sen kaikille verkko­kau­pan mahdol­li­suuk­sista kiinnostuneille.

Koulu­tuk­sessa käydään läpi verkko­kau­pan liike­toi­min­taa: mitkä ovat verkko­kau­pan menes­tys­te­ki­jät ja mitä asioita pitää ottaa huomioon verkko­lii­ke­toi­min­taa suunnit­tel­lessa sekä mitä osaami­sa­lueita verkko­kauppa vaatii. Lisäksi käydään läpi yleis­kat­saus, mitä asioita ja palve­luita tarvi­taan käytän­nössä, jotta verkko­kau­pan voi perustaa.

Otsik­ko­ta­solla käsitel­tä­viä aiheita ovat:

  • Verkko­kau­pan menes­tys­te­ki­jät ja liikeidea
  • Verkko­kau­pan markkinointi

  • Verkko­kau­pan tekni­set ratkai­sut ja alustat

  • Logis­tiikka

  • Verkko­mak­sa­mi­nen

  • Tieto­turva

Tilai­suu­dessa aamupala. Aamupala tarjoil­laan 8:30 ja itse tilai­suus alkaa 9:00. Tilai­suus järjes­te­tään 26.9.2019.

Ilmoit­taudu tästä!
https://www.kuntapalvelut.fi/tampereentyollisyyspalvelut/course.php?l=fi&t=554