Robotiikka

Robotti tarkoit­taa automaat­ti­sesti jotain tehtä­vää suorit­ta­vaa konetta ja robotiikka näiden konei­den suunnit­te­lua, kehitystä ja tutkimusta.

Villen naapuri Otto on saanut työpai­kal­leen asennus­ro­bo­tin, joka tekee raskaat nosto­työt. Otto on päässyt myös tuotan­non­suun­nit­te­lu­teh­tä­viin mietti­mään, kuinka robotit voisi­vat auttaa henki­lös­töä muissa­kin tehtävissä.

Teolli­suus­ro­bo­tit suorit­ta­vat yleensä korkein­taan muuta­maa tehtä­vää, kuten hitsausta, maalausta, sahausta tai muuta yksitoik­koista tehtä­vää, jossa ihminen on hitaampi tai ei pysty jatku­vasti samaan tarkkuu­teen. Palve­lu­ro­botti taas auttaa ihmistä esimer­kiksi leikkaa­malla nurmi­kon tai imuroi­malla kodin automaat­ti­sesti. Ohjel­mis­to­ro­botti taas auttaa sähköi­sissä tehtä­vissä, kuten luotto­kor­tin hakemi­sessa, keräten halutut tiedot tieto­kan­noista ja nopeut­taen näin kortin­myön­tä­jän päätöksentekoa.

Kiitos tuestanne