Digipore

Moro!

Tampe­reen kaupun­gin Digipore-hankkeen teemana on Koko kansan digi. Esimer­kiksi juuri tällä netti­si­vulla teemme digita­li­saa­tiota helpom­min ymmär­ret­tä­väksi ja kannus­tamme siten koko kansaa kokei­le­maan, käyttä­mään uusia palve­luita ja osallis­tu­maan aktii­vi­sesti digita­li­saa­tion kehityk­seen. Näin saamme ihmiset ymmär­tä­mään digita­li­saa­tion mahdol­li­suu­det – kun ymmär­rys kasvaa, heikossa työmark­kina-asemassa olevat pysty­vät kehit­tä­mään osaamis­taan, yrityk­set saavat uusia ideoita tehos­taa toimin­taansa ja koko kansa pysyy digita­li­saa­tion tahdissa entistä paremmin.

Digipore-hanke on osa Kuutos­kau­pun­kien Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa, yhteis­työtä. Digipore 6Aika-hankkeen tavoit­teena on lisätä työllis­ty­mistä tekno­lo­gia-alalle, vahvis­taa työnha­ki­joi­den osaamista digitaa­li­suu­teen liitty­vissä tiedoissa ja taidoissa sekä lisätä tekno­lo­gia-alan houkut­te­le­vuutta työnan­ta­jana. Lisäksi tavoit­teena on luoda nopeilla kokei­luilla uusia palve­luja, joista on hyötyä työn ja koulu­tuk­sen ulkopuo­lella oleville.

Digipore toteu­te­taan Euroo­pan sosiaa­li­ra­has­ton hankkeena kaikkien kuutos­kau­pun­kien yhteis­työnä. Hankkeen pääto­teut­taja on Turun kaupunki ja Tampe­reella osato­teut­ta­jana kaupun­gin työllisyyspalvelut.

Kerro ideasi!

Onko mieleesi tupsah­ta­nut ajatus siitä, että jokin voisi olla paljon helpom­paa vain jos esimer­kiksi sopiva sovel­lus voisi olla olemassa? Tai oletko keksi­nyt uuden tavan hyödyn­tää VR-laseja? Vastaa Digipo­reen kyselyyn kerto­malla ideasi siitä, miten sinä näet että digita­li­saa­tio voisi hyödyn­tää elämääsi nyt tai tulevai­suu­dessa! Idean ei tarvitse olla suuri ja vain arkipäi­väi­nen­kin huomio riittää – siinä voi olla jonkin suurem­man alku.

» Jaa ideasi maailmalle!

Kiitos tuestanne