Digita­li­saa­tion riskit ja uhat

Digita­li­saa­tio tuo runsaasti mahdol­li­suuk­sia yhteis­kun­nan eri osa-alueille. Mahdol­li­suuk­sien mukana tulee kuiten­kin myös uhkatekijöitä.

Naapuri kertoo työpai­kal­leen tehdystä tieto­mur­rosta. Ville auttaa naapu­ria päivit­tä­mään kaikki henki­lö­koh­tai­set salasa­nansa, jotta omat, tärkeät tiedot pysyvät tallessa.

Ensin­nä­kin, digita­li­saa­tio kosket­taa kaikkia yhteis­kun­nan jäseniä. Jos suurten, koko yrityk­sen laajuis­ten tai jopa kaikkia kansa­lai­sia koske­vien järjes­tel­mien digita­li­sointi myöhäs­tyy tai tehdään huonosti, voi työnteko vaikeu­tua ja hidas­tua, tai hyvin­vointi laskea, joka voi käydä kalliiksi.

Toisek­seen, joustava digitaa­li­nen toiminta verkossa edellyt­tää, että käyttäjä voidaan varmasti tunnis­taa siksi henki­löksi, joka hän väittää olevansa. Siksi tieto­turva on tärkeää ja jokai­sen tulisi­kin pitää huolta siitä, että salasa­nat ovat ajan tasalla, eivätkä voi päätyä vääriin käsiin. Sekä tieto­jaan luovut­ta­vien, että tietoa käsit­te­le­vien tahojen tulee suhtau­tua asiaan vakavasti. Tieto­mur­rolla voi olla vakavat seurauk­set niin yksilö- kuin yritystasollakin.

Kolman­neksi, digita­li­saa­tioon liitetty uhka työpaik­ko­jen katoa­mi­sesta on toistai­seksi pysynyt kuvit­teel­li­sena. Muutok­set ja kehitys ovat lähinnä lisän­neet työpaik­koja. Suorit­ta­van työn määrä tulee kuiten­kin mitä luulta­vim­min vähene­mään tulevai­suu­dessa, kun koneet tekevät yksitoik­koi­sen ja mekaa­ni­sen työn. Ihmiset voivat keskit­tyä tekemään työtä, joka on tuotta­vam­paa ja merki­tyk­sel­li­sem­pää. Koulu­tuk­sella on suuri merki­tys tässä muutoksessa.

Kiitos tuestanne