3D-tulos­tus

3D-tulos­tus, eli additii­vi­nen valmis­tus on tieto­ko­neella luodun esineen tai mallin tulos­ta­mista fyysi­seksi esineeksi.

Villen keittiön tuolista on käytössä murtu­nut muoviosa. Ville tulos­tut­taa osan palve­lussa aamupäi­vän aikana oikean värisenä ja taustas­taan vahvistettuna.

Yleensä valmis­tus­ma­te­ri­aali on muovi, mutta laitteita on olemassa myös metal­lin, lasin ja keraa­mis­ten ainei­den tulos­tuk­seen. 3D-tulos­ti­missa fyysi­nen esine raken­tuu kerrok­sit­tain. Tulos­tus­pää sulat­taa siihen muovi­ke­lalta syöte­tyn aineen ja annos­te­lee sen kerrok­sit­tain asetus­ten mukaan. Muita tulos­tus­tek­nii­koita on muun muassa jauhe­mai­sen raaka-aineen kovet­ta­mi­nen laserilla sekä neste­mäi­sen materi­aa­lin, kuten epoksin kovet­ta­mi­nen UV laserilla. Joiden­kin moniu­lot­teis­ten esinei­den valmis­tus kaiver­ta­malla ja jyrsi­mällä ne esimer­kiksi umpime­tal­li­sesta palikasta on vaati­vaa ja kallista. Kun muoto raken­tuu kerros kerrok­selta, voidaan luoda nopeasti vaikkapa solumai­sia raken­teita, kuten täsmäl­leen luunsa murta­neen potilaan käsivar­ren muotoi­nen, hengit­tävä ja oikeasta kohdasta tukeva lasta.

Kiitos tuestanne