Haluamme kasvat­taa
digiym­mär­rystä

Kun digiym­mär­rys kasvaa.…

  • heikossa työmark­kina-asemassa olevat pysty­vät kehit­tä­mään
    osaamis­taan.

  • yrityk­set saavat uusia ideoita tehos­taa toimin­taansa.

  • koko kansa pysyy digita­li­saa­tion tahdissa entistä
    parem­min.

Kerro ideasi!

Onko mieleesi tupsah­ta­nut ajatus siitä, että jokin voisi olla paljon helpom­paa vain jos esimer­kiksi sopiva sovel­lus voisi olla olemassa? Tai oletko keksi­nyt uuden tavan hyödyn­tää VR-laseja? Vastaa Digipo­reen kyselyyn kerto­malla ideasi siitä, miten sinä näet että digita­li­saa­tio voisi hyödyn­tää elämääsi nyt tai tulevai­suu­dessa! Idean ei tarvitse olla suuri ja vain arkipäi­väi­nen­kin huomio riittää – siinä voi olla jonkin suurem­man alku.

» Jaa ideasi maail­malle!

Seuraa somessa

Twitter

Kiitos tuestanne