Lisätty todel­li­suus (AR)

Lisätty todel­li­suus (AR eli augmen­ted reality) on tekniikka, jossa näkyvään maail­maan yhdis­te­tään virtu­aa­lista sisäl­töä tieto­ko­neen avulla.

Villen vanhem­mat ovat muutta­massa uuteen asuntoon. Villen äiti sovit­te­lee uutta kirja­hyl­lyä olohuo­nee­seen sisus­tus­liik­keen AR-sovel­luk­sella. Table­tin näytöltä näkee nopeasti, minkä kokoi­nen ja näköi­nen malli sopii tilaan parhaiten.

Tieto­ko­neella tuotet­tua sisäl­töä voivat olla kuvia, ääntä, videoita, tekstiä tai vaikkapa näkymääsi ilmes­tyvä opashahmo. Lisätty todel­li­suus on erityi­sen käyttö­kel­poi­nen koulu­tuk­sessa ja teolli­suu­dessa; AR-lasien avulla voidaan välit­tää lisätie­toa tarkas­tel­ta­vasta kohteesta. Esimer­kiksi lento­me­kaa­nikko voi nähdä huollet­ta­van mootto­rin korjaus­oh­jeet suoraan silmiensä edessä, osa osalta. Paperi­ko­neen asenta­jat voivat myös tarkas­tella monimut­kai­sen koneen yksit­täi­siä osia lisätyssä todel­li­suu­dessa purka­matta konetta. Ja kyllä, mobii­li­peli Pokemon Go on myös lisät­tyä todellisuutta.

Tutki aihetta lisää

Kiitos tuestanne