Pelil­lis­tä­mi­nen

Pelil­lis­tä­mi­nen (”gamifica­tion”) tarkoit­taa peleistä lainat­tu­jen ideoi­den sovel­ta­mista erilai­siin palve­lui­hin, tuottei­siin ja ympäristöihin.

Villen kaverin tytär on pelan­nut jo monta viikkoa iltapäi­vi­sin peliä table­tilla, jossa opetel­laan espan­jaa. Opittu­aan sanoja ja lauseita ja läpäis­ty­ään pelin kokeen pääsee aina seuraa­valle tasolle ja palkin­noksi saa muokata pelihah­mo­aan uusilla vaatteilla tai koruilla.

Pelil­lis­tä­mi­sen tavoit­teena on edistää osallis­tu­mista ja sitou­tu­mista sekä tehdä toimin­non käyttä­mi­sestä hauskem­paa. Pelil­lis­tä­mi­sen keinot perus­tu­vat usein palkit­se­mi­seen ja kannus­tuk­seen. Tällai­sia keinoja ovat esimer­kiksi edisty­mistä visua­li­soi­vat kuviot, tulos­ver­tailu muiden osallis­tu­jien kanssa, erilai­set kunnia­mer­kit, pisteet ja tasot. Hyvä esimerkki pelil­lis­tä­mi­sestä on mukana kulke­vien aktii­vi­suus­mit­ta­rei­den suori­tus­ta­voit­tei­siin kannus­ta­vat viestit ja animaatiot.

Kiitos tuestanne