Esinei­den inter­net (IoT)

Esinei­den inter­net tarkoit­taa toisiinsa inter­ne­tin kautta verkot­tu­neita laitteita ja antureita.

Villen kaverilla on uudessa talos­saan järjes­telmä, jolla hän voi säätää eri huonei­den valais­tusta ja lämpö­ti­laa kännyk­kä­so­vel­luk­sen kautta.

Siten ainakin osa laitteen toimin­nasta perus­tuu verkon yli käsitel­tyyn tai haettuun tietoon. Esimer­kiksi verkkoon liitetty televi­sio, joka asennet­taessa hakee automaat­ti­sesti kanava-asetuk­set tai kulje­tus­liik­keen auto, jonka yrittäjä voi paikan­taa netissä, ovat IoT-laitteita. Voipa uusi jääkaappi jopa todeta maidon olevan loppu­massa ja tilata kaupan kotiin­kul­je­tus­pal­ve­lusta lisää,
jos olet asetuk­siin näin kirjan­nut. Teolli­suu­den monimut­kai­sim­missa IoT-ratkai­suissa voidaan seurata tehtaan eri toimin­toja, kuten tuotan­toa ja proses­sien vaiheita ja ohjata niitä muualta. Esimer­kiksi kaupan kylmä­ko­neis­tot ovat useasti etäoh­jat­tuja; palve­lun­tar­joaja seuraa kaupan kylmä­ko­neis­ton lämpö­ti­loja ja säätää asetuk­sia anturei­den tiedon mukaan.

Tutki aihetta lisää

Kiitos tuestanne