Digisa­nasto

Olemme kerän­neet yhteen luette­loon lyhyen tiivis­tel­män erilai­sista digiai­kaan liitty­vistä käsit­teistä ja niiden yhtey­teen arkipäi­väi­sen esimer­kin, jotta digisa­nan konkre­tia on helpom­min hahmo­tet­ta­vissa.

Voit hypätä suoraan tiettyyn kirjai­meen:

Digisa­nasto

Olemme kerän­neet yhteen luette­loon lyhyen tiivis­tel­män erilai­sista digiai­kaan liitty­vistä käsit­teistä ja
niiden yhtey­teen arkipäi­väi­sen esimer­kin, jotta digisa­nan konkre­tia on helpom­min hahmo­tet­ta­vissa.

Voit hypätä suoraan tiettyyn kirjai­meen:

Tai voit käyttää etsi-toimin­toa

Merkkien selityk­set Käyttö­esi­merkki

a

Anturi

Laite, joka reagoi fyysi­seen ärsyk­kee­seen

Laite, joka reagoi fyysi­seen ärsyk­kee­seen kuten lämpö, valo, ääni, paine, vetovoi­maan tai liikkee­seen ja välit­tää sen arvon eteen päin. Antureita hyödyn­ne­tään esimer­kiksi erilai­sissa IoT- ratkai­suissa KTS. IoT

Käyttö Esinei­den inter­ne­tissä (Iot)

b

Big Data

Massii­vi­si­nen, jatku­vasti kasvava data

Big Data on käsite massii­vi­sille, jatku­vasti kasva­valle määrille dataa, jota ei voi perin­tei­sillä tavoilla hallin­noida. Big Dataa on esimer­kiksi kulut­ta­jien somekäyt­täy­ty­mi­nen, eli tykkäyk­set ja peuku­tuk­set ja keskus­te­lui­hin osallis­tu­mi­nen.

Kulut­ta­jien somekäyt­täy­ty­mi­nen

d

Digina­tiivi

Henkilö, joka on kasva­nut tieto­tek­nii­kan parissa

Henkilö, joka on kasva­nut tieto­tek­nii­kan parissa ja aloit­ta­nut sen käytön jo lapsuusiässä. Toisin sanoen hän ei vierasta tai pelkää käyttää
laitteita ja digitaa­li­sia palve­luita, vaan kulut­taa niitä sujuvasti ja kiinnos­tu­neesti.

Laittei­den ja digipal­ve­lui­den sujuva hyödyn­tä­mi­nen

Digiraha tai virtu­aa­li­va­luutta

Digiraha on valuut­taa, jota käyte­tään Inter­ne­tissä.

Sitä voi ostaa oikealla rahalla ja suosi­tuim­pia digira­hoja voi vaihtaa takai­sin oikeaksi rahaksi. Digira­ho­jen arvot heitte­le­vät paljon, joten siihen sijoit­ta­mi­nen nähdään riskialt­tiiksi.

Bitcoin, Ethereum, Blockc­hain…

Digita­li­saa­tio

Digitaa­li­tek­nii­kan lisään­ty­mistä arjen eri toimin­noissa

Verkko­pan­kit, verkko­kau­pat, etyömah­dol­li­suus, uudet tavat viestiä…

Digita­li­saa­tion tulevai­suus

Perin­tei­set alat omaksu­vat digita­li­saa­tion hyödyt ja luovat sen avulla uusia tuotteita ja palve­luita

Etäoh­jat­ta­vat tehtaat, laivat ja muu liikku­mi­nen, työnku­van muuttu­mi­nen suorit­ta­mi­sesta luovaan…

Digita­li­saa­tion riskit ja uhat

Kun toimin­taa, päätök­sen­te­koa ja kehitystä siirtyy verkkoon, mahdol­li­suuk­sien kasvaessa myös riskien uhka lisään­tyy.

Työpaik­ko­jen katoa­mi­nen, tieto­tur­vau­hat…

e

Edge laskenta/ Edge Compu­ting

Tieto­jen proses­soin­nin hajau­tus, missä lasken­ta­teho tuodaan lähelle sen tarvetta.

Itseoh­jau­tu­ville autoille voidaan tarjota lasken­ta­te­hoa lähellä olevista verkko­tu­ki­mas­toista.

Esinei­den inter­net (IoT)

Laite, joka aistii ympäris­töään ja välit­tää tietoa eteen­päin

Älyjää­kaa­pit, aktii­vi­suus­ran­nek­keet, kaupan kylmä­lait­teet…

k

Koneop­pi­mi­nen

Koneen oman suori­tus­ky­vyn kehitys tiedon avulla

Koneop­pi­mi­nen on osa tekoä­lyä, jossa kone kehit­tää omaa suori­tus­ky­ky­ään ja taito­jaan oppimalla sille annetun datan, eli tiedon, perus­teella. Katso Tekoäly.

Kun virtu­aa­li­avus­taja Alexa huomaa sinun ohitta­van työvies­tit iltai­sin ja oppii olemaan lukematta niitä ääneen, on se koneop­pi­mista.

l

Lisätty todel­li­suus (AR)

Reaali­to­del­li­suu­teen virtu­aa­li­sen sisäl­lön lisää­mi­nen

Pokemon Go, Snapc­ha­tin koira­filt­teri…

n

NFC (Near Field Commu­nica­tion)

RFID tekno­lo­gista kehit­ty­nyt lyhyen kanta­man tekno­lo­gia

Maksu­kor­tit, matka­pu­he­li­met…

p

Pelil­lis­tä­mi­nen

Pelil­lis­tä­mi­nen tuo miellyt­tä­vyyttä, elämyk­sel­li­syyttä palve­lui­hin ja osallis­taa netin käyttä­jää

Kielten opiskelu, terveys­so­vel­luk­set, lukemis­so­vel­luk­set…

Pilvi­pal­velu

Palve­li­mien verkosto, jota pilvi­pal­ve­lui­den tarjoaja vuokraa asiak­kail­leen

Pilvi­pal­ve­luita voidaan käyttää esimer­kiksi palve­lui­den tarjoa­mi­seen, tiedon säilyt­tä­mi­seen tai tieto­jen varmuus­ko­pioi­mi­seen.

Apple iCloud Drive, Google Drive, Micro­soft OneDrive ja Dropbox.

r

RFID

Tekniikka, joka käyttää radio­taa­juk­sia tunnis­ta­maan ihmisiä tai esineitä automaat­ti­sesti

Yleisesti RFID tagiin sisäl­ly­te­tään sarja­nu­mero, jonka perus­teella kohde tunnis­te­taan. Tiedon­siirto tapah­tuu RFID:n anten­nilla, joka lähet­tää tiedon lukijalle, joka vuoros­taan siirtää sen digitaa­li­seen muotoon.

Tuote­suo­ja­por­tit, varas­hä­lyt­ti­met…

Robotiikka

Robotiikka ohjaa ohjel­mis­toja tai se voi olla fyysi­nen robotiik­kaoh­jattu laite.

Luotto­kort­ti­ha­ke­mus, robotti-imuri, hoiva­ro­botti…

t

Tekoäly

Tekoä­lylle kerro­taan tavoite, minkä jälkeen tekoäly hoitaa loput.

Verkko­kau­pan tuote­suo­sit­te­lut, rekry­toin­nin esikar­sinta, asiakas­pal­ve­luc­ha­tit…

v

Verkko­kauppa

Kauppa netissä

Vaattei­den tai pääsy­lip­pu­jen ostami­nen, eloku­vien vuokraa­mi­nen…

Virtu­aa­li­to­del­li­suus (VR)

Tieto­ko­neella luotu keino­te­koi­nen ympäristö

Opetus­käyttö, Google Cardboard, virtu­aa­li­la­sit…

1–9

3D

Virtu­aa­li­sen mallin tulos­ta­mi­nen fyysi­seksi esineeksi

Varao­sat, erikois­osat, kokonai­set tuotteet…

5G

Viimei­sim­män sukupol­ven verkko­tek­no­lo­gia, mikä 10-kertais­taa kapasi­tee­tin

Etäoh­jat­ta­vat koneet ja tehdas­ko­ko­nai­suu­det…

Kiitos tuestanne