Digisa­nasto

Olemme kerän­neet yhteen luette­loon lyhyen tiivis­tel­män erilai­sista digiai­kaan liitty­vistä käsit­teistä ja niiden yhtey­teen arkipäi­väi­sen esimer­kin, jotta digisa­nan konkre­tia on helpom­min hahmotettavissa.

Voit hypätä suoraan tiettyyn kirjaimeen:

Digisa­nasto

Olemme kerän­neet yhteen luette­loon lyhyen tiivis­tel­män erilai­sista digiai­kaan liitty­vistä käsit­teistä ja
niiden yhtey­teen arkipäi­väi­sen esimer­kin, jotta digisa­nan konkre­tia on helpom­min hahmotettavissa.

Voit hypätä suoraan tiettyyn kirjaimeen:

Tai voit käyttää etsi-toimintoa

Merkkien selityk­set Käyttöesimerkki

a

Anturi

Laite, joka reagoi fyysi­seen ärsykkeeseen

Laite, joka reagoi fyysi­seen ärsyk­kee­seen kuten lämpö, valo, ääni, paine, vetovoi­maan tai liikkee­seen ja välit­tää sen arvon eteen päin. Antureita hyödyn­ne­tään esimer­kiksi erilai­sissa IoT- ratkai­suissa KTS. IoT

Käyttö Esinei­den inter­ne­tissä (Iot)

b

Big Data

Massii­vi­si­nen, jatku­vasti kasvava data

Big Data on käsite massii­vi­sille, jatku­vasti kasva­valle määrille dataa, jota ei voi perin­tei­sillä tavoilla hallin­noida. Big Dataa on esimer­kiksi kulut­ta­jien somekäyt­täy­ty­mi­nen, eli tykkäyk­set ja peuku­tuk­set ja keskus­te­lui­hin osallistuminen.

Kulut­ta­jien somekäyttäytyminen

d

Digina­tiivi

Henkilö, joka on kasva­nut tieto­tek­nii­kan parissa

Henkilö, joka on kasva­nut tieto­tek­nii­kan parissa ja aloit­ta­nut sen käytön jo lapsuusiässä. Toisin sanoen hän ei vierasta tai pelkää käyttää
laitteita ja digitaa­li­sia palve­luita, vaan kulut­taa niitä sujuvasti ja kiinnostuneesti.

Laittei­den ja digipal­ve­lui­den sujuva hyödyntäminen

Digiraha tai virtuaalivaluutta

Digiraha on valuut­taa, jota käyte­tään Internetissä.

Sitä voi ostaa oikealla rahalla ja suosi­tuim­pia digira­hoja voi vaihtaa takai­sin oikeaksi rahaksi. Digira­ho­jen arvot heitte­le­vät paljon, joten siihen sijoit­ta­mi­nen nähdään riskialttiiksi.

Bitcoin, Ethereum, Blockchain…

Digita­li­saa­tio

Digitaa­li­tek­nii­kan lisään­ty­mistä arjen eri toiminnoissa

Verkko­pan­kit, verkko­kau­pat, etyömah­dol­li­suus, uudet tavat viestiä…

Digita­li­saa­tion tulevaisuus

Perin­tei­set alat omaksu­vat digita­li­saa­tion hyödyt ja luovat sen avulla uusia tuotteita ja palveluita

Etäoh­jat­ta­vat tehtaat, laivat ja muu liikku­mi­nen, työnku­van muuttu­mi­nen suorit­ta­mi­sesta luovaan…

Digita­li­saa­tion riskit ja uhat

Kun toimin­taa, päätök­sen­te­koa ja kehitystä siirtyy verkkoon, mahdol­li­suuk­sien kasvaessa myös riskien uhka lisääntyy.

Työpaik­ko­jen katoa­mi­nen, tietoturvauhat…

e

Edge laskenta/ Edge Computing

Tieto­jen proses­soin­nin hajau­tus, missä lasken­ta­teho tuodaan lähelle sen tarvetta.

Itseoh­jau­tu­ville autoille voidaan tarjota lasken­ta­te­hoa lähellä olevista verkkotukimastoista.

Esinei­den inter­net (IoT)

Laite, joka aistii ympäris­töään ja välit­tää tietoa eteenpäin

Älyjää­kaa­pit, aktii­vi­suus­ran­nek­keet, kaupan kylmälaitteet…

k

Koneop­pi­mi­nen

Koneen oman suori­tus­ky­vyn kehitys tiedon avulla

Koneop­pi­mi­nen on osa tekoä­lyä, jossa kone kehit­tää omaa suori­tus­ky­ky­ään ja taito­jaan oppimalla sille annetun datan, eli tiedon, perus­teella. Katso Tekoäly.

Kun virtu­aa­li­avus­taja Alexa huomaa sinun ohitta­van työvies­tit iltai­sin ja oppii olemaan lukematta niitä ääneen, on se koneoppimista.

l

Lisätty todel­li­suus (AR)

Reaali­to­del­li­suu­teen virtu­aa­li­sen sisäl­lön lisääminen

Pokemon Go, Snapc­ha­tin koirafiltteri…

n

NFC (Near Field Communication)

RFID tekno­lo­gista kehit­ty­nyt lyhyen kanta­man teknologia

Maksu­kor­tit, matkapuhelimet…

p

Pelil­lis­tä­mi­nen

Pelil­lis­tä­mi­nen tuo miellyt­tä­vyyttä, elämyk­sel­li­syyttä palve­lui­hin ja osallis­taa netin käyttäjää

Kielten opiskelu, terveys­so­vel­luk­set, lukemissovellukset…

Pilvi­pal­velu

Palve­li­mien verkosto, jota pilvi­pal­ve­lui­den tarjoaja vuokraa asiakkailleen

Pilvi­pal­ve­luita voidaan käyttää esimer­kiksi palve­lui­den tarjoa­mi­seen, tiedon säilyt­tä­mi­seen tai tieto­jen varmuuskopioimiseen.

Apple iCloud Drive, Google Drive, Micro­soft OneDrive ja Dropbox.

r

RFID

Tekniikka, joka käyttää radio­taa­juk­sia tunnis­ta­maan ihmisiä tai esineitä automaattisesti

Yleisesti RFID tagiin sisäl­ly­te­tään sarja­nu­mero, jonka perus­teella kohde tunnis­te­taan. Tiedon­siirto tapah­tuu RFID:n anten­nilla, joka lähet­tää tiedon lukijalle, joka vuoros­taan siirtää sen digitaa­li­seen muotoon.

Tuote­suo­ja­por­tit, varashälyttimet…

Robotiikka

Robotiikka ohjaa ohjel­mis­toja tai se voi olla fyysi­nen robotiik­kaoh­jattu laite.

Luotto­kort­ti­ha­ke­mus, robotti-imuri, hoivarobotti…

t

Tekoäly

Tekoä­lylle kerro­taan tavoite, minkä jälkeen tekoäly hoitaa loput.

Verkko­kau­pan tuote­suo­sit­te­lut, rekry­toin­nin esikar­sinta, asiakaspalveluchatit…

v

Verkko­kauppa

Kauppa netissä

Vaattei­den tai pääsy­lip­pu­jen ostami­nen, eloku­vien vuokraaminen…

Virtu­aa­li­to­del­li­suus (VR)

Tieto­ko­neella luotu keino­te­koi­nen ympäristö

Opetus­käyttö, Google Cardboard, virtuaalilasit…

1–9

3D

Virtu­aa­li­sen mallin tulos­ta­mi­nen fyysi­seksi esineeksi

Varao­sat, erikois­osat, kokonai­set tuotteet…

5G

Viimei­sim­män sukupol­ven verkko­tek­no­lo­gia, mikä 10-kertais­taa kapasiteetin

Etäoh­jat­ta­vat koneet ja tehdaskokonaisuudet…

Kiitos tuestanne