Ajankoh­taista

  • Verkkokaupan perustaminen

Verkko­kau­pan perus­kou­lu­tus 26.9.2019

keski­viikko 4.9.2019|

Oletko pohti­nut verkko­kau­pan pystyyn pistä­mistä? Onko mieles­säsi pyöri­nyt verkko­kaup­paan sovel­tuva liikei­dea? Digipore yhdessä Tampe­reen kaupun­gin työlli­syys­pal­ve­lui­den ja Gelo oy:n kanssa tarjoa­vat koulu­tuk­sen kaikille verkkokaupan […]

Tutustu virtu­aa­li­to­del­li­suu­teen ‑tapah­tuma 28.8.2019

lauan­tai 27.7.2019|

Kehitä osaamis­tasi tutus­tu­malla uuteen virtu­aa­li­to­del­li­suus-tekno­lo­gi­aan Portaa­lissa, Tampe­reen keskus­tassa. Tämä matalan kynnyk­sen tapah­tuma on suunnattu kaikille yli 15-vuotiaille jotka ovat kiinnos­tu­neet siitä, miten virtu­aa­li­to­del­li­suus toimii ja […]

Kiitos tuestanne