Digita­li­saa­tio

Digita­li­saa­tio termille ei ole mitään vakiin­tu­nutta määri­tel­mää tai selitystä joka voisi sen täysin auki selit­tää. Mutta tunnuso­maista digita­li­saa­tiolle on hyödyn­tää moder­neja tekno­lo­gioita tavalla joka muuttaa tapaamme toimia ja tuottaa uutta arvoa. Digita­li­saa­tio ei suinkaan ole viime vuosien trendi, vaan se on Suomessa jo lähte­nyt käyntiin 80-luvulla, kun ensim­mäi­set kotitie­to­ko­neet yleistyivät.

Digita­li­saa­tio meille

Digita­li­saa­tiolla pyritään helpot­ta­maan kulut­ta­jan arkea. Palve­lui­den siirtä­mi­sellä verkkoon halutaan antaa kulut­ta­jalle mahdol­li­suus käyttää palve­luita silloin, kun hän haluaa ja missä hän haluaa. Eli enää ei tarvitse lähteä kontto­riin jonot­ta­maan, kun haluaa tehdä tilisiir­ron vaan se onnis­tuu helposti kotisoh­valta kannet­ta­van tai älypu­he­li­men avulla.
Kulut­ta­jien saata­ville on tullut liuta uusia tuotteita ja palve­luita, jotka ovat mahdol­lis­tu­neet tekno­lo­gian kehit­ty­mi­sen myötä. Esimer­kiksi videoi­den vuokraus on siirty­nyt kioskeista netti­pal­ve­lui­hin kuten Netflix ja HBO, joissa saata­villa on satoja, ellei jopa tuhan­sia eloku­via ilman jonot­ta­mista video­vuo­kraa­mon tiskille.

Digita­li­saa­tio yrityksille

Yrityk­set ja organi­saa­tiot muuttu­vat digita­li­saa­tion myötä. Sen avulla ne voivat tehos­taa omaa sisäistä toimin­taansa esimer­kiksi siirty­mällä sähköi­siin laskui­hin, tuoda kulut­ta­jille uusia tuotteita ja palve­luita sekä laajen­taa asiakaskuntaansa.

Olemassa olevien tuottei­den ja palve­lui­den digita­li­sointi synnyt­tää uusia palve­luita. Kulut­ta­jille voidaan tarjota esimer­kiksi tarkem­paa sähkö­ku­lu­tuk­sen seuraa­mista sovel­luk­sella tai vaikka polku­pyö­rää, joka pitää kirjaa matkoista.
Digita­li­saa­tio pienen­tää maail­maa ja helpot­taa kansain­vä­lis­ty­mistä. Sen myötä rajat katoa­vat ja markki­nat muuttu­vat laajem­miksi. Tämä näkyy käytän­nössä ulkomaa­lais­ten yritys­ten lisään­ty­mi­senä Suomen markki­noilla sekä suoma­lais­yri­tys­ten viennin kasvuna.

Tutki aihetta lisää

Kiitos tuestanne