Tekoäly

Tekoäly tarkoit­taa tieto­ko­netta tai tieto­ko­neoh­jel­maa, joka osaa tulkita dataa (tieto­ko­neelle käsit­te­ly­kel­poista tietoa) ja valita, sekä suorit­taa toimin­toja sen pohjalta.

Ville ja mummo leipo­vat yhdessä pullaa. Mummo pyytää virtu­aa­li­avus­taja Siriä laitta­maan uunin ajasti­men päälle, koska mummon kädet ovat taikinassa.

Koneop­pi­mi­nen taas on osa tekoä­lyä, jossa kone kehit­tää omaa suori­tus­ky­ky­ään ja taito­jaan oppimalla sille annetun datan, eli tiedon, perus­teella. Suurin osa nykyi­sistä tekoä­lyn käyttö­koh­teista pohjau­tuu koneop­pi­mi­seen. Esimer­kiksi puheen­tun­nis­tus eri laitteissa toimii tekoä­lyllä; kun puhelin­ten tekoä­ly­avus­ta­jat Alexa tai Siri vastaa­vat kysymyk­seesi, on se laitteen ja pilvi­pal­ve­lun tekoä­lyn toiminto. Kun Alexa tai Siri huomaa­vat sinun ohitta­van työvies­tit iltai­sin ja oppivat olemaan lukematta niitä ääneen, on se koneop­pi­mista. Tekoä­lyä käyte­tään myös verkko­kau­pan tuote­suo­sit­te­luun, asiak­kai­den käyttäy­ty­mi­sen ennus­tuk­seen sekä pilvi­pal­ve­lui­den kapasi­tee­tin optimoi­mi­seen. Teolli­sen tekoä­ly­ke­hi­tyk­sen tavoit­teena on, että ihminen pystyy kerto­maan sille mihin loppu­tu­lok­seen ja miten haluaa päästä, vaikkapa tuotan­to­pro­ses­sissa, jonka jälkeen tekoäly suunnit­te­lee kaikkein tehok­kaim­man, edulli­sim­man tai ympäris­töys­tä­väl­li­sim­män tavan järjes­tää tuotanto.

Kiitos tuestanne