Digita­li­saa­tion tulevaisuus

Muuttuva maailma pitää sisäl­lään uutta opitta­vaa. Sen mukana tulee kuiten­kin mahdol­li­suuk­sia joita ei kannata pelätä!

Palve­lui­den digita­li­sointi on suoraa jatku­moa kulut­ta­jien ostokäyt­täy­ty­mi­seen ja kulttuu­riin. Kun lähes kaikilla on jo älypu­he­lin, on palve­lun­tar­joa­jan sujuvam­paa ja helpom­paa viedä palve­lut verkkoon. Yleensä perin­tei­siä tapoja käyttää palve­luja ei lopeteta ilman kohtuul­lista siirty­mä­ai­kaa, esimer­kiksi pankki­pal­ve­lui­den digita­li­saa­tio on edennyt jo yli parikym­mentä vuotta.

Kulut­ta­jille on jo muodos­tu­nut uusia odotuk­sia palve­lui­den ja tuottei­den suhteen, digita­li­saa­tio on helpot­ta­nut elämää. Silti edelleen on toimia­loja, jotka eivät täysin hyödynnä uusia tekno­lo­gioita. Lähivuo­sina tullaan näkemään, kun lisää perin­tei­siä aloja omaksuu digita­li­saa­tion hyödyt ja luo sen avulla uusia tuotteita ja palve­luita. Liike­toi­minta tulee kansain­vä­lis­ty­mään yhä nopeam­min. Myös julki­set palve­lut siirty­vät pikku­hil­jaa verkkoon.

Tulevai­suus on digitaa­li­nen, mutta sitä ei tarvitse pelätä. Yksi digita­li­saa­tion ilmene­mistä on juuri se, että vaikut­ta­mi­nen sähköis­ten kanavien kautta on helppoa. Palaute auttaa palve­lui­den suunnit­te­li­joita ottamaan huomioon käyttä­jien toiveet. Jos haluat vaikut­taa siihen, miten digita­li­saa­tio etenee, ole aktii­vi­nen ja anna mieli­pi­teesi. Klik!

Kiitos tuestanne