Verkko­kauppa

Verkko­kau­passa ostetaan tavaroita ja palve­luita inter­ne­tin välityksellä.

Villen vaari on taitava ja nopea tekemään uisti­mia ja niitä kysel­lään jo kauem­paa­kin. Ville avaa vaarille verkko­kau­pan, jonka kautta vaari saa tilauk­set kännyk­käänsä. Vaari tekee tilatun uisti­men, luovut­taa sen kurii­rille toimi­tuk­seen ja vastaa­not­taa maksun verkon kautta.

Verkko­kauppa onkin hyvä esimerkki kaikkeen vaikut­ta­vasta digita­li­saa­tiosta. Myyjä voi tarjota tuotet­taan verkko­kau­pas­saan, asiakas selaa tuotteita laitteel­laan, vertai­lee tuotteita, tekee ostopää­tök­sen, maksaa verkko­mak­sulla ja saa tuotteen toimi­tet­tuna itsel­leen. Digitaa­li­nen markki­nointi helpot­taa tuotteen ja sitä kaipaa­van asiak­kaan saatta­mista yhteen. Verkko­kau­pan ostos­ten­teon seuranta taas helpot­taa kauppiasta kehit­tä­mään tuottei­taan ja palveluaan.

Tutki aihetta lisää

Kiitos tuestanne