Kehitä osaamis­tasi tutus­tu­malla uuteen virtu­aa­li­to­del­li­suus-tekno­lo­gi­aan Portaa­lissa, Tampe­reen keskus­tassa. Tämä matalan kynnyk­sen tapah­tuma on suunnattu kaikille yli 15-vuotiaille jotka ovat kiinnos­tu­neet siitä, miten virtu­aa­li­to­del­li­suus toimii ja miten sitä voidaan hyödyn­tää työelä­mässä. Osallis­tu­mi­nen ei vaadi ennakko-osaamista.

Tapah­tu­maa toteut­ta­massa on Digipore-hanke joka haluaa tuoda digita­li­saa­tiota tutum­maksi koko kansalle sekä virtu­aa­li­to­del­li­suus­yri­tys Portaali. Osallis­tu­jille tarjo­taan virvokkeita.

Päivän alustava aikataulu
12:00–12:30
Moro, me ollaan Digipore!

12:30 – 13:00
Osaamisbotti

13:00 – 14:45
Virtu­aa­li­to­del­li­suus – Portaalipojat

14:45 – 15:00
Palaut­teen keruu

Ilmoit­taudu tästä!
https://kuntapalvelut.fi/tampereentyollisyyspalvelut/course.php?l=fi&t=430