Virtu­aa­li­to­del­li­suus (VR)

Virtu­aa­li­to­del­li­suus on tieto­ko­neella luotu keino­te­koi­nen ympäristö.

Villen veljen­ty­tär on todella taitava liikku­maan tieto­ko­neen virtu­aa­li­pe­lissä. VR-lasien kautta hän puikke­leh­tii pelihah­mo­jen ja estei­den yli ja selvit­tää tiensä maaliin.

Virtu­aa­liym­pä­ris­tössä voi liikkua joko taval­li­silla näyttö­lait­teilla, kuten känny­kät ja tieto­ko­neet, tai sitten erilli­sillä virtuaalilaseilla.Virtuaalitodellisuuden avulla saadaan aikaan valoku­via tai videoita todel­li­sempi tilan­tuntu, kun etäisyy­det ja mitta­kaava hahmot­tu­vat näköais­tille selvem­min. Koska tila on luotu tieto­ko­neella, voidaan se toki luoda joko vastaa­maan todel­li­suutta tai sitten mitä mieli­ku­vi­tuk­sel­li­sem­maksi fanta­sia­maa­il­maksi. Virtu­aa­li­to­del­li­suu­den avulla voi vaikka sukel­taa merten syvyyk­siin kastu­matta, tai lentää lento­ko­neella pelissä. Myös asuntoa tai toimis­to­ti­laa etsivä voi tulevai­suu­dessa kulkea kiinteis­tössä virtu­aa­li­to­del­li­suu­dessa ja nähdä tilan ”omin silmin”.