Onko mieleesi tupsah­ta­nut ajatus siitä, että jokin voisi olla paljon helpom­paa vain jos esimer­kiksi sopiva sovel­lus voisi olla olemassa? Tai oletko keksi­nyt uuden tavan hyödyn­tää VR-laseja? Vastaa Digipo­reen kyselyyn kerto­malla ideasi siitä, miten sinä näet että digita­li­saa­tio voisi hyödyn­tää elämääsi nyt tai tulevai­suu­dessa! Idean ei tarvitse olla suuri ja vain arkipäi­väi­nen­kin huomio riittää – siinä voi olla jonkin suurem­man alku.

Haluamme kasvat­taa
digiymmärrystä

Kun digiym­mär­rys kasvaa.…

  • heikossa työmark­kina-asemassa olevat pysty­vät kehittämään
    osaamistaan.

  • yrityk­set saavat uusia ideoita tehos­taa toimintaansa.

  • koko kansa pysyy digita­li­saa­tion tahdissa entistä
    paremmin.

Seuraa somessa

Twitter

Digipore päätös­se­mi­naa­rin aamussa tunnelma alkaa kohota! Projek­ti­pääl­likkö Tomi valmiina koetokseen 💪

#digipore #tampere #6aika #työlli­syys­ja­kas­vu­pal­ve­lut #digita­li­saa­tio

@PetriLaari Tähän on osallis­tu­nut muun muassa maahan­muut­ta­jia, itseop­pi­neita koodaa­jia ja pitkään kotona olleita. Täällä tietoa #digipore hankkeesta: https://www.espoo.fi/fi-FI/Digiporehanke_auttaa_ohjelmistokehitykse(146267)

Insta­gram

Kiitos tuestanne